НООСНЫ УРАМШУУЛАЛ

Монгол Улсын Засгийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 30- ны өдрийн 394 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар “Хонины ноос, тэмээний ноос бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам” шинэчлэн батлагдсан.

НООСНЫ УРАМШУУЛЛЫН МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ, МӨНГӨ ОЛГОХ ҮЙЛ ЯВЦ

АРЬС ШИРНИЙ УРАМШУУЛАЛ

Монгол Улсын Засгийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 394 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар “Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох, хяналт тавих, тайлагнах журам” шинэчлэн батлагдсан.

АРЬС ШИРНИЙ УРАМШУУЛЛЫН МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦ